İMZA SİRKÜSÜ İŞLEMLERİ

 Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 13 üncü maddesinde;” Resmî ve özel kuruluşlarca, tacir ve sanayiciden meslekî faaliyetleri ile ilgili olarak istenilen ve 18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen belgeler, esnaf ve sanatkârlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir ve verilir.” hükmü gereğince, 5174 sayılı Kanunla kurulu bulunan, sanayi ve ticaret odalarınca verilen belgeler; 5362 sayılı Kanun gereğince kurulan esnaf ve sanatkar odalarınca da verilebilmektedir.

         Diğer taraftan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun “Odalarda belge bedelleri ve ücretler” başlıklı 26. maddesinin 2. fıkrasının (k) bendinde ise; “kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı” ifadesine yer verilmiştir.

         Ancak esnaf ve sanatkarlarımızca bankalarda yapılan işlemlerde, 5362 sayılı Kanunun ilgili hükmünün uygulanmaması üzerine; konu, Konfederasyonumuzun 05/03/2010 tarih 694 sayılı yazısı ile, Türkiye Bankalar Birliğine intikal ettirilmiş olup, esnaf ve sanatkarların bankalarda gerçekleştirecekleri işlemler için başvuru sırasında esnaf odalarından alacakları “onaylanmış tatbik imzalarını gösteren belge”nin kabul edilmesinin sağlanması hususu talep edilmiştir.

         Konuya ilişkin olarak, Türkiye Bankalar Birliğinden gelen 27/04/2010 tarih ve KR-15.11-3944 sayılı yazıda; bankalarda   gerçekleştirecekleri işlemler için  esnaf ve sanatkarlarımızın  odamızdan  alacakları “onaylanmış  imza tastikname asılları ile işlemlerini yapabilmektedirler.